Yard|钣金工具
进口/航空/飞机HEX-NUT 枪用定位销

进口/航空/飞机HEX-NUT 枪用定位销

进口/航空/飞机HEX-NUT 枪用定位销

KHN (紧固厚度0-1/2”) 抽钉CLECO 紧固件 KHNEL (紧固厚度1/2-1 1/2”)抽钉CLECO 紧固件
型号 尺寸    紧固厚度件号 型号     尺寸    紧固厚度   件号
KHN 3/32” 0-1/2 11150   KHNEL 3/32” 1/2-1 1/2 11162  
KHN 1/8”   0-1/2 11151   KHNEL 1/8”   1/2-1 1/2 11163  
KHN 5/32” 0-1/2 11152   KHNEL 5/32” 1/2-1 1/2 11164  
KHN 3/16” 0-1/2 11153   KHNEL 3/16” 1/2-1 1/2 11165  
KHN 7/32” 0-1/2 11500   KHNEL 1/4”   1/2-1 1/2 11166 
KHN 1/4”   0-1/2 11154   KHNEL 5/16” 1/2-1 1/2 11167
KHN 5/16” 0-1/2 11169 
KHNL (紧固厚度0-1”)抽钉CLECO 紧固件 KHNK (紧固厚度1 1/2-2 1/2”)抽钉CLECO 紧固件
型号   尺寸    紧固厚度件号 型号   尺寸     紧固厚度      件号
KHNL 3/32” 0-1 11155   KHNK 1/8”   1 1/2-2 1/2 11520  
KHNL 1/8”   0-1 11156   KHNK 5/32” 1 1/2-2 1/2 11521  
KHNL 5/32” 0-1 11157   KHNK 3/16” 1 1/2-2 1/2 11522  
KHNL 3/16” 0-1 11158   KHNK 1/4”   1 1/2-2 1/2 11524
KHNL 7/32” 0-1 11510
KHNL 1/4”   0-1 11159
KHNL 5/16” 0-1 11160 
KHNL 3/8”   0-1 11161

航空/飞机维修工具/地面设备及航材

热线:4000-343-885

邮箱:info@hi-crane.com